• ARTCOURT Gallery 画像:0
 • ARTCOURT Gallery 画像:1

Past Exhibitions

Sculpture Path 2006 – 2008

2006.10 – Spring 2008.

Artist

Rikuichiro Kobayashi, Koichi Ishino, Kenichi Tsumura, Hidetsugu Tonoiso, Yasuo Nakagawa, Syuzo Fujimoto, Tomohisa Mizumoto, Ohji Yoshino

 • Sculpture Path 2006 – 2008 Rikuichiro Kobayashi
 • Sculpture Path 2006 – 2008 Koichi Ishino
 • Sculpture Path 2006 – 2008 Kenichi Tsumura
 • Sculpture Path 2006 – 2008 Hidetsugu Tonoiso
 • Sculpture Path 2006 – 2008 Yasuo Nakagawa
 • Sculpture Path 2006 – 2008 Syuzo Fujimoto
 • Sculpture Path 2006 – 2008 Tomohisa Mizumoto
 • Sculpture Path 2006 – 2008 Ohji Yoshino

Click thumbnail for large image.

TOP