ARTCOURT Gallery

Exhibitions

OAP Sculpture Path 2006-2008

2006.10 – Spring 2008.

Artist

Rikuichiro Kobayashi, Koichi Ishino, Kenichi Tsumura, Hidetsugu Tonoiso, Yasuo Nakagawa, Syuzo Fujimoto, Tomohisa Mizumoto, Ohji Yoshino