ARTCOURT Gallery

Exhibitions

OAP Sculpture Path 2010: UN-SYNTAX

2010.4 - 2011. Spring

Artist

Nobuaki Onihsi, Tatsuo Kawaguchi, Masanori Sukenari, Kyota Takahashi, Takeshi Hayashi, Takao Machiba, Shiro Matsui, Kimiyo Mishima

Guest curator: Tadasu Fujii