ARTCOURT Gallery

Exhibitions

OAP Sculpture Path 2011
human / humor

2011.4 – 2012.5 OAP Sculpture Path

Artist

Toshimitsu Ito, Takuma Uematsu, Ri-yoo, Kim, Taiyo Kimura, Katsushige Nakahashi, Kyotaro Hakamata, Toru Matsuoka, Yukinori Yamamura

Guest curator: Tadasu Fujii