ARTCOURT Gallery

Exhibitions

OAP Sculpture Path 2009
[outside] Kisui – Iki [inside]The refrection on the water

[outside] 2009.3 - 2010.2 [inside] 2009.6.2 – 6.20 @ [outside] OAP Sculpture Path [inside] ARTCOURT Gallery

Artist

Satoru Hoshino, Kentaro Ito, So Isobe, Rokubey Kiyomizu, Tokihiro Sato, Sumio Shibata, Yoshihiro Sugiyama, Hideto Yada

Guest curator: Tadasu Fujii