• ARTCOURT Gallery 画像:0
 • ARTCOURT Gallery 画像:1

Past Exhibitions

Sculpture Path 2011
human / humor

2011.4 – 2012.5 OAP Sculpture Path

Artist

Toshimitsu Ito, Takuma Uematsu, Ri-yoo, Kim, Taiyo Kimura, Katsushige Nakahashi, Kyotaro Hakamata, Toru Matsuoka, Yukinori Yamamura

 • Kyotaro Hakamata [ Watching the River ] 2011
Photo: Takashi Hatakeyama
 • Toshimitu Ito [ Sculpture of Red Waters ] 2010
Photo: Takashi Hatakeyama
 • Ri-yoo, Kim [ Vessel of mind ] 2011
Photo: Takashi Hatakeyama
 • Taiyo Kimura [ Untitled ] 2011
Photo: Takashi Hatakeyama
 • Toru Matsuoka [ Okawa Roshi (Okawa Old Master)] 2011
Photo: Takashi Hatakeyama
 • Katsushige Nakahashi [ If not, it can't be helped ] 2011
Photo: Takashi Hatakeyama
 • Takuma Uematsu [ emergence ] 2011
Photo: Takashi Hatakeyama
 • Yukinori Yamamura [ Perspective of sculpture - Man leaning ] 2011
Photo: Takashi Hatakeyama

Click thumbnail for large image.

TOP